W roku szkolnym 2021/2022 wprowadzamy innowację na kierunku technik reklamy.
Innowacja nosi nazwę

Portfolio jako metoda zaangażowanie ucznia

Innowacja będzie wdrożona na przedmiocie pracownia projektów reklamowych.

Na przedmiocie tym nie będzie uczeń otrzymywał ocen cząstkowych, a opisowe. Będzie oceniany postęp ucznia w projektowaniu oraz jego zaangażowanie. Na koniec każdego semestru uczeń otrzyma ocenę w formie stopnia za przedstawione portfolio, czyli zaprezentuje swoje pracę, a dwóch nauczycieli oceni postęp w pracy ucznia oraz jego zaangażowanie .

Celem innowacji jest:

– poprawa efektów kształcenia w zakresie projektowania reklam;
– swobodne posługiwanie się środkami wyrazu w projektowaniu;
– rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (umiejętność uczenia się,  społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej);
–zachęcanie do pracy nad własnym rozwojem;
– eliminowanie u uczniów postawy uczenia się dla stopni;
– kształtowanie u uczniów postawy twórczej i przedsiębiorczości;
 – przygotowanie uczniów do pracy na rynku pracy w szeroko pojętej reklamie;
– systematyczna ocena opisowa, jako analiza postępów i zaangażowania ucznia;
– przegląd prac „portfolio” po każdym półroczu, jako ocena postępów i zaangażowania pracy ucznia z wystawieniem oceny w formie stopnia.

W załączniku więcej informacji.

Zapraszamy na technika reklamy.

karta infromacyjna innowacji