Zespół nauczycieli języka polskiego informuje wszystkich uczniów, że do 31. stycznia br. trwa 16. Szkolny Konkurs Własnej Twórczości Literackiej Uczniów Technikum nr 15 im. M. Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do przedstawienia komisji maksymalnie 5 własnych utworów literackich (wiersze, opowiadania, eseje, reportaże, felietony, krótkie formy dramatyczne). Temat i forma utworów są dowolne. Utwory zgłaszane do konkursu powinny być przepisane na komputerze oraz opatrzone informacją o autorze (imię, nazwisko, klasa).

Zgłaszane do konkursu prace należy składać do 31.01.2018 r. u p. prof. Jolanty Wysoczańskiej lub wicedyr. Małgorzaty Fuglewicz (ewentualnie u swojego nauczyciela polonisty, który przekaże prace dalej).

Dla zwycięzców konkursu przewidziano następujące nagrody:

  • nagrody rzeczowe

  • nominowanie autorów najlepszych tekstów do „Żaka roku 2017/2018” w kategorii: język polski;

  • wpisanie autorom nagrodzonych oraz wyróżnionych prac do dziennika lekcyjnego oceny celującej lub bardzo dobrej z języka polskiego (jest to ocena cząstkowa);

  • w przypadku utworów dramatycznych – wystawienie sztuki (scenki) w szkole.