Do Uczniów i ich Rodziców na czas podejmowania decyzji o kolejnym etapie edukacji
 
Technikum szkołą pierwszego wyboru
 
Może jeszcze nie wiesz, co chcesz robić w przyszłości, ale…
 
masz w sobie żyłkę przedsiębiorczości i chcesz zaraz po szkole ponadpodstawowej zadebiutować na rynku pracy. Rozważ technikum, które może być dla Ciebie najkorzystniejszą szkołą!
 
Twoja przyszłość, Twój wybór 
 
Za kilka dni uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej staną przed wyborem nowej ścieżki edukacyjnej. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, które stoją przed młodzieżą w planowaniu kolejnych etapów edukacji. Podejmując decyzje o wyborze szkoły ponadpodstawowej, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę zainteresowania, predyspozycje i cechy charakteru ucznia. Łatwiej uczymy się tego, co nas interesuje. Warto, aby podjęta decyzja uwzględniała znajomość oferty edukacyjnej. Każdego roku MEN podaje informacje o zawodach potrzebnych na rynku pracy.
 
Może technikum?
 
Do niedawna można było usłyszeć, że technikum wybierają uczniowie mniej ambitni, którzy mają problemy z nauką. Na szczęście te czasy minęły. Wielu młodych ludzi świadomie decyduje się na ukończenie szkoły technicznej. Współczesna młodzież jest pragmatyczna. Ma wiedzę na temat rynku pracy oraz świadomość, że rośnie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów. Technikum staje się szkołą pierwszego wyboru. Warto dodać, że absolwenci realizują tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego jak w liceum i przystępują do takiej samej matury.
 
Co należy uwzględnić przy wyborze…
 
Trzeba pamiętać, że nauka w technikum trwa 5 lat, o rok dłużej niż w liceum, ale za to absolwent technikum ma konkretne kwalifikacje. Warto śledzić ofertę edukacyjną, ponieważ szkoły techniczne dostosowują ją do zmian rynku pracy, oczekiwań pracodawców i potrzeb młodzieży. Z naszych obserwacji wynika, że rynek pracy bardzo dynamicznie się zmienia i pracodawcy poszukują specjalistów, ludzi z doświadczeniem i praktycznymi umiejętnościami. Oferta edukacyjna szkół technicznych dostosowana jest do konkretnych potrzeb gospodarki. Start w dobrą przyszłość zapewniają: tytuł technika, możliwość podjęcia pracy, ale także perspektywa studiowania, gdyż uczniowie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.
 
Rynek pracodawcy kontra rynek pracownika
 
Przyjrzyj się uważnie rynkowi pracy w Polsce. Dzisiaj już nie pracodawca dyktuje warunki, ale pracownik, czyli Ty w przyszłości. Jeśli będziesz posiadał udokumentowane kwalifikacje zawodowe na wysokim poziomie, możesz liczyć na szybki, dobry start.
 
 
Wystarczyć spojrzeć na potencjał finansowy sektora IT. Pracodawcy poszukują specjalistów w tej branży, bo ona cały czas się rozwija i zmienia. Wybór technikum i dobrze zaplanowana ścieżka edukacji są szansą dla Ciebie. Zarobki są bardzo wysokie. Można się z nich bez problemu utrzymać, skończyć studia zaoczne i jeszcze trochę odłożyć. Technika są dzisiaj szkołami kreatywnymi, w których powstają nowoczesne i przyszłościowe specjalizacje.
 
Szkoła z pasją
 
Odwiedź szkołę, podczas dni otwartych, porozmawiaj z kimś znajomym, kto aktualnie jest uczniem tej szkoły lub odwiedź szkolne profile społecznościowe. Porozmawiaj ze swoim pedagogiem lub doradcą zawodowym, zapytaj go o ramowe plany nauczania w klasie o profilu, jakim jesteś zainteresowany.
 
 
Uważamy, że wybór technikum to dobry pomysł na życie dla młodych ludzi, którzy mają sprecyzowane i bardzo konkretne plany na przyszłość. 
 
Myślimy, że bardzo ważne jest, aby absolwenci szkół podstawowych uświadomili sobie, co lubią robić i w jakich zawodach mogą rozwijać swoje pasje. 
 
Jeśli ktoś wybierze technikum, musi jednak wiedzieć, że nauki jest dużo. O wiele więcej niż w liceum ogólnokształcącym. Poza przedmiotami zawodowymi, związanymi z danym profilem kształcenia, obowiązują tu przedmioty ogólnokształcące. Jeśli jesteś zainteresowany wyborem technikum, warto wcześniej zapoznać się z obowiązującymi przedmiotami.
 
Nauczyciele – praktycy
 
W technikach uczą profesjonaliści z ogromnym doświadczeniem, specjaliści w swoich dziedzinach. To właśnie oni dysponują fachową wiedzą teoretyczną i praktyczną. To oni dostosowują treści kształcenia do wymogów stawianych przez zakłady pracy. 
 
Każdy nauczyciel zawodu ma specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie oraz ukończony kurs pedagogiczny. W 2019 roku wprowadzono obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli. Nauczyciele są zobowiązani doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy. Należy pamiętać, że to nauczyciele – praktycy rzetelnie i profesjonalnie przygotowują uczniów do egzaminów zawodowych. 
 
Pozytywny wynik egzaminu pisemnego i praktycznego jest potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności.
 
Jak wygląda egzamin zawodowy?
 
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Jest ‎‎ona przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze publikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.‎
 
Praktyki zawodowe
 
O tym, w której klasie i w jaki sposób odbywasz praktyki, decyduje dyrektor szkoły. 
 
Sam możesz wybrać pracodawcę, u którego odbędziesz praktyki, ale nie musisz tego robić – wówczas do odbycia praktyk do konkretnego pracodawcy skieruje Cię dyrektor, bowiem to szkoła zajmuje się organizacją praktyk.
 
 
Każdy uczeń technikum zobowiązany jest do odbycia praktyk. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły. Trwają 4 tygodnie i podlegają ocenie. Zasady organizacji praktyk zawodowych regulują przepisy prawa.
 
Wiele szkół decyduje się na organizację praktyk zawodowych za granicą. W tym celu wykorzystywane są różne programy unijne.
 
 
Innowacyjne projekty i programy
 
Technikum to sposób myślenia. Ono kształtuje naturalną ciekawość, chęć znalezienia i wyjaśnienia problemu, umiejętności analityczne. Jeśli do tego dodasz sumienność i zaangażowanie oraz to, że technikum, poza nauką zawodu, oferuje ciekawe projekty i programy, wiesz już, jaką szkołę wybrać po szkole podstawowej.
 
 
Technika przyciągają bogatą ofertą projektów. We Wrocławiu uczniowie techników znają: Zawodowy Wrocław, Weź kurs na staż, Manufakturę Fachowców.
 
 Na szczególną uwagę zasługują programy edukacyjne. One kształtują kompetencje miękkie.  Wybierając szkołę, warto sprawdzić, jakiego rodzaju inicjatywy i projekty są tam realizowane. Można to sprawdzić, wchodząc na stronę szkoły lub uczestnicząc w dniach otwartych.
 
 
Języki obce
 
W technikum, podobnie jak w liceum, ustawodawca gwarantuje naukę dwóch języków. Kontynuację pierwszego języka, który był nauczany w szkole podstawowej oraz naukę drugiego języka obcego.
 
W wielu technikach dodatkowo uczy się języka obcego zawodowego. Język specjalistyczny (fachowy) to szczególna postać języka ogólnonarodowego, przystosowana do możliwie precyzyjnego opisu określonej gałęzi wiedzy lub techniki. Musi on być istotnym elementem kształcenia zawodowego, ponieważ wymaga tego mobilność pracowników w krajach Unii Europejskiej oraz obecność obcojęzycznych firm na rynku polskimi i konieczność komunikowania się w języku angielskim, a także w innych językach w sytuacjach zawodowych.
 
 
Co daje ukończenie technikum?
 
Uczniowie po ukończeniu szkoły często wybierają się na studia. Decydują się na różne uczelnie – techniczne, ekonomiczne, humanistyczne. Chcemy podkreślić, że wybór szkoły technicznej nie ogranicza późniejszych życiowych decyzji, ale jest niewątpliwym atutem na rynku pracy.
 
 
Absolwenci technikum mogą uzyskać:
 
świadectwo ukończenia technikum,
 
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie (dyplom można odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób uznawany na terenie Unii Europejskiej); 
 
świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 
 
Liczby nie kłamią
 
W lipcu 2019 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.gov.pl) poinformowała, że 70,5% absolwentów techników zdało egzamin maturalny (86,4% w liceach ogólnokształcących). Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 77,28% zdających. Przyszłych uczniów techników zachęcamy zatem do świadomego wyboru. Każdy absolwent szkoły podstawowej, wybierający się do technikum, musi określić swoje słabe i mocne strony, aby podjęta decyzja była satysfakcjonująca. Namawiamy też do wnikliwego zapoznania się z bogatą ofertą szkół technicznych.
 
 
Przydatne strony:
 
isap.sejm.gov.pl
 
cke.gov.pl 
 
Autorki artykułu : Lidia Borowska i Katarzyna Kuś Chatys z Librus Rodzina
 
 
 
Opracowała : Dorota Orylska