Dyrektor Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

I przedmiot – język polski
II przedmiot – matematyka
III przedmiot – język obcy nowożytny
IV przedmiot: