W ramach projektu Zawodowy Dolny Śląsk, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, w którym nasza szkoła uczestniczy od stycznia 2017 r., zorganizowane zostały staże dla 6 uczniów kształcących się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

Program staży wykracza poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego objętego podstawą programową danego zawodu. Umiejętności zdobyte w trakcie staży mają zwiększyć konkurencyjność uczestników na rynku pracy oraz dać szanse uzyskania stabilnej dobrze płatnej pracy. Płatne staże odbywają się w wakacje w warunkach produkcyjnych lub usługowych przedsiębiorstwa.

Lidia Grubiak