Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 wynosi 50 zł od ucznia.

Uczeń, który dokona wpłaty na fundusz Rady Rodziców w wysokości 60 zł, może korzystać z szafki uczniowskiej przez jeden rok szkolny.

Klucze do szafek wydaje Kierownik gospodarczy w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 11.45 – 13.00, po przedstawieniu dowodu wpłaty za szafkę.


Wpłaty na fundusz Rady Rodziców i szafki prosimy dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy Technikum nr 15
ul. Skwierzyńska 1-7
53-521 Wrocław

BANK POCZTOWY
88 1320 1999 2342 2913 2000 0001
z dopiskiem: składka RR lub szafki, imię i nazwisko ucznia, klasa


Rada Rodziców wspiera i wspomaga rozwój szkoły oraz twojego dziecka.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. (Art.54 ust.2. )

Powyższe składki przeznaczane są między innymi na:

• zakup nagród dla uczniów
• dofinansowanie wycieczek szkolnych
• pomoc socjalną biednym uczniom
• remonty w szkole
• zakup materiałów dydaktycznych
• oraz wiele innych podobnych działań